Regulamin

REGULAMIN FUNDACJI TRZEWICZEK.PL - ZBIÓRKI CHARYTATYWNE

WYJAŚNIENIE POJĘĆ
§ 1
 

 1. Portal – portal internetowy TRZEWICZEK.PL – ZBIÓRKI CHARYTATYWNE, dostępny pod adresem internetowym www.trzewiczek.pl
 2. Fundacja – Fundacja TRZEWICZEK.PL – ZBIÓRKI CHARYTATYWNE, której siedziba mieści się pod adresem al. T. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź. Fundacja wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, posiada nr KRS 0000841674.
 3. Regulamin – dokument, w którym zawarte są szczegółowe zasady korzystania z portalu, prawa i obowiązki Fundacji oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej korzystająca z Portalu.
 5. Partner – Użytkownik, który zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie korzysta z usług Portalu Fundacji oraz został  pozytywnie zweryfikowany przez Fundację, bądź inny podmiot, któremu Fundacja nadała status Partnera.
 6. Pomagacz – Użytkownik, który zarejestrował się w Portalu lub zalogował się za pomocą kont: Google lub Facebook w przypadku gdy Fundacja to umożliwia.
 7. Firma – Użytkownik bądź Pomagacz, który korzysta z Portalu prowadząc działalność gospodarczą.
 8. Konto – udostępnione w Portalu miejsce, dzięki któremu Użytkownik może wprowadzać dane oraz je przesyłać.
 9. payu.pl, dotpay.pl, paypal.com – internetowe serwisy pośrednictwa finansowego.
 10. Darowizna – kwota pieniężna przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji powiązana z daną zbiórką.
 11. Zbiórka – ogłaszana przez Fundację akcja mająca na celu zebranie kwoty pieniężnej, która ma być przeznaczona na realizację zamierzonego przez Fundację celu.
 12.  Po określona kwota pieniężna przekazywana przez Użytkownika w ustalonych odstępach czasu.
 13. Skarbonka – zorganizowane przez Pomagacza narzędzie służące do przekazywania Darowizn przez różnych Użytkowników, które udostępnia Fundacja na Portalu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2
 

 1. Portal internetowy ,,TRZEWICZEK.PL jest wyłączną własnością Fundacji.
 2. Zapytania, uwagi, sugestie, wnioski do Fundacji Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: fundacja@trzewiczek.pl .
 3. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna.
 4. Korzystanie z usług świadczonych na Portalu jest dobrowolne.
 5. DO 31.07:2023: Fundacja pobiera 10% prowizji z zebranych kwot na jej kontach oraz zbiórkach i przekazuje je na realizacje innych celów statutowych / charytatywnych.
 6. ZMIANA OD 01.08.2023: Fundacja pobiera 6% prowizji z zebranych kwot na jej kontach oraz zbiórkach i przekazuje je na realizacje innych celów statutowych / charytatywnych.
 7. Zebrane pieniądze dla Partnerów (podopiecznych) Fundacja wypłaca wyłącznie na wskazane konta (szpitali, ośrodków rehabilitacji, innych fundacji itp.) wyłącznie po przedłożeniu faktur/dokumentów zgodnymi z celem zbiórki. Fundacja nie wypłaca pieniędzy na konta prywatne Partnerów (podopiecznych).
 8. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.
 9. Nazwa Portalu i logo są własnością Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie dozwolone jest wykorzystywanie do innych celów niż działalności Fundacji.
 10. Prawa autorskie do znaków graficznych, treści zamieszczanych na Portalu przez Fundację, ich rozpowszechnianie, udostępnianie, kopiowanie posiada Fundacja oraz osoby trzecie, z którymi Fundacja zawarła stosowne Umowy.
 11. Użytkownik, chcąc umieścić na Portalu wizerunek osoby trzeciej ma obowiązek uzyskać zgodę danej osoby.
 12. Fundacja może wysyłać informacje związane z działalnością statutową (np. promujące zbiórki lub wydarzenia) na maile użytkowników podane podczas korzystania z portalu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
§ 3
 

 1. Obowiązkiem każdego użytkownika korzystającego z usług Portalu jest zalogowanie się i zarejestrowanie.
 2. Użytkownik korzysta z usług Portalu przy użyciu sieci Internet.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Zabrania się umieszczania w Portalu treści o charakterze bezprawnym, między innymi treści pornograficznych, ukazujących przemoc, naruszających godność osobistą oraz dyskryminujących poglądy religijne. Fundacja w przypadku uzyskania informacji o takich treściach ma obowiązek zablokowania do nich dostępu.
 5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w Portalu numerów rachunków bankowych i linków, które przekierowują na strony internetowe, gdzie wymagane jest podanie numerów rachunków bakowych, numerów kont. W przypadku nieprzestrzegania tego punktu Fundacja ma prawo usunięcia Konta Użytkownika.
 6. Fundacja ma prawo zamieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne, marketingowe, zabrania się zamieszczania takich materiałów przez osoby trzecie bez zgody Fundacji.
 7. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu materiały ukazujące własny wizerunek wyraża tym samym zgodę na ich rozpowszechnianie przez Fundację.
 8. Materiały zamieszczane w Portalu pochodzą z informacji uzyskanych od Partnerów, osób oraz ich bliskich starających się o wsparcie, udzielenie pomocy i pozwalają Fundacji na określenie kierunku działania i kwoty pieniężnej Zbiórki.
 9. Fundacja zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opinie bądź odczucia związane procesem leczenia lub przebiegiem choroby u osób starających się o udzielenie pomocy.

REJESTRACJA I USŁUGI PARTNERÓW
§ 4
 

 1. Partner chcąc skorzystać z usług świadczonych w Portalu ma obowiązek zarejestrowania się w Portalu w celu korzystania z usług świadczonych przez Fundację. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego w Portalu (formularz rejestracyjny, formularz założenia zbiórki), który następnie weryfikowany jest przez Fundację w celu sprawdzenia informacji, dokumentów (pełnomocnictwa) dla osoby reprezentującej podmiot, tym samym sprawdzenia wiarygodności podmiotu.
  W celu pozytywnej weryfikacji podmiotu Fundacja zakłada konto Partnerowi. Założenie konta jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, a tym samym zawarcia umowy między Partnerem a Fundacją na korzystanie z usług świadczonych przez Portal. Partner oraz Fundacja (po otrzymaniu od Partnera) mają prawo do zamieszczania w Portalu materiałów, zdjęć, opracowań, co wiąże się z udzieleniem przez Partnera pozwolenia na korzystanie i zarządzanie tymi materiałami przez Fundację
  w ramach promocji Portalu. Partner ma obowiązek informowania Fundację o wszelkich dokonywanych zmianach w formularzy rejestracyjnym (zmiana danych adresowych, numerów kontaktowych, adresów e-mail) w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu zaistnienia zmiany.
 2. Fundacja umożliwia na rzecz Partnera umieszczanie na koncie Partnera jego danych (opis działalności, dane identyfikacyjne, dane adresowe), informowanie przez Partnera o zbiórkach w Portalu, korzystanie z udostępnionych narzędzi w celu zachęcania Użytkowników do wpłacania Darowizn.

REJESTRACJA I USŁUGI POMAGACZY
§ 5
 

 1. Pomagacz chcąc skorzystać z usług świadczonych w Portalu ma obowiązek podania adresu e-mail, na który Fundacja przesyła informację zawierającą link do formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić. Konto Pomagacza jest aktywowane w momencie jego zalogowania się w Portalu, co wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu, a tym samym zawarciem umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Portal między Fundacją a Pomagaczem. Login do aktywacji konta Użytkownik ustala indywidualnie. Fundacja ma prawo do dokonania zmian loginu, gdy istnieją ku temu przesłanki. Wówczas Użytkownik otrzymuje e-mail z informacją.
 2. Fundacja umożliwia na rzecz Pomagacza korzystanie z konta, tworzenie Skarbonek jako narzędzi wspomagających, przekazywanie Darowizn przy użyciu internetowych serwisów pośrednictwa finansowego bądź inny sposób wskazany w Regulaminie.

REJESTRACJA I USŁUGI FIRM
§ 6
 

 1. Pomagacz jako Firma chcąc korzystać z usług świadczonych przez Portal ma obowiązek dokonania rejestracji. Rejestracja polega na utworzeniu konta firmowego, następnie wypełnieniu formularza rejestracyjnego (dane przedstawiciela Firmy, dane Firmy, dane do logowania, adres e-mail).
  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Fundacja na wskazany adres e-mail przesyła link aktywujący konto. Aktywacja konta wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu, a tym samym zawarciem umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Portal między Firmą a Fundacją.
 2. Fundacja umożliwia na rzecz Firmy korzystanie z konta, tworzenie Skarbonek jako narzędzi wspomagających, przekazywanie Darowizn przy użyciu internetowych serwisów pośrednictwa finansowego bądź inny sposób wskazany w Regulaminie.

DAROWIZNA
§ 7
 

 1. Fundacja prowadzi Zbiórki przez Portal samodzielnie bądź przy współpracy z Partnerem.
 2. Fundacja ma prawo wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach prowadzonej Zbiórki wówczas gdy Partner nie przestrzega warunków określonych w Regulaminie, Partner przestanie być wiarygodnym dla Fundacji i opinii publicznej oraz dalsze działania w ramach Zbiórki niekorzystnie wpłyną na prestiż Fundacji.
 3. Darowizny są bezzwrotne z wyjątkiem sytuacji uregulowanych prawnie.
 4. W sytuacji gdy zrealizowanie Zbiórki staje się niemożliwe Partner ma obowiązek poinformowania Fundację, która ma prawo wstrzymać przekazywanie Darowizn, zmienić cel Zbiórki w uzgodnieniu z Partnerem, przeznaczyć zebrane środki na inny cel przy akceptacji Pomagaczy.
 5. Darowizny mogą być przekazywane za pośrednictwem internetowych serwisów pośrednictwa finansowego, na konto Fundacji (rachunek bankowy), jak również przez wiadomości SMS.
 6. W przypadku zaksięgowania Darowizny na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje na e-mail powiadomienie z podziękowaniem za udział w Zbiórce.
 7. Użytkownik w celu przekazania Darowizny może korzystać z internetowych serwisów pośrednictwa finansowego, które umożliwiają dokonywanie wpłat
  w uproszczony sposób (bez podawania każdorazowo danych osobowych oraz numeru konta) – zgodnie z warunkami korzystania określonymi przez dany serwis pośrednictwa finansowego.
 8. Użytkownik w dowolnym momencie może dobrowolnie zrezygnować
  z korzystania z internetowych serwisów pośrednictwa finansowego poprzez usunięcie danych konta bankowego.
 9. Użytkownik może przekazywać środki pieniężne na konto Fundacji pozostając anonimowym bądź uwidaczniając się danymi osobowymi.

SKARBONKA
§ 8
 

 1. Pomagacz może przyczynić się do realizacji celu Zbiórki poprzez założenie Skarbonki, która musi zostać zatwierdzona przez Fundację.
 2. Może nastąpić odmowa autoryzacji Skarbonki przez Fundację bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Skarbonka nie będzie widoczna na Portalu.
 3. Środki finansowe zebrane w ramach Skarbonki zostaną przekazane w formie Darowizny na rzecz Fundacji.
 4. Skarbonka ulega zakończeniu wraz z osiągniętym celem w ramach Zbiórki.
 5. Pomagacz może usunąć Skarbonkę w dowolnym momencie, w takiej sytuacji kwoty pieniężne zebrane w ramach Skarbonki są bezzwrotne.

KWALIFIKACJA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
§ 9
 

 1. Użytkownik w tym również Partner ma prawo za pomocą formularza dostępnego udostępnionego przez Portal do zgłoszenia osoby, która posiada trudną sytuację rodzinną, życiową, zdrowotną i wymaga pomocy.
 2. Fundacja dokonuje weryfikacji zgłaszanych osób na podstawie dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów, które pozwolą ogłosić w Portalu Zbiórkę.
 3. Fundacja poprzez e-mail przekazuje informację o zakwalifikowaniu bądź odmowie ogłoszenia Zbiórki.

DANE OSOBOWE
§ 10
 

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie w Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

REKLAMACJE
§ 11
 

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu w związku z działalnością Fundacji.
 2. Reklamacje można składać pisemnie w siedzibie Fundacji lub poprzez e-mail na adres: fundacja@trzewiczek.pl .
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Fundację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia.

USUNIĘCIE KONTA I ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 12
 

 1.  Fundacja ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy Użytkownikowi i usunięcia jego konta w sytuacji gdy naruszy on warunki Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne. Informacja o wypowiedzeniu umowy i usunięciu konta zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika.
 2. Fundacja ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Partnerem bez podania przyczyny lub na jego żądanie oraz w sytuacji utraty wiarygodności w opinii Fundacji i publicznej. Informacja o wypowiedzeniu umowy i usunięciu konta zostanie przesłana na adres e-mail Partnera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
 

 1. Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ustanowienia przez właściwy organ.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.

Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna