STATUT FUNDACJI „TRZEWICZEK.PL - ZBIÓRKI CHARYTATYWNE”

§ 1
Wstęp

 1. Fundacja pod nazwą ,,Trzewiczek.pl – zbiórki charytatywne”, zwana dalej ,,Fundacją”, ustanowiona została przez:
  Pana Łukasza Woźniakiewicza, PESEL 84102416893,
  Pana Piotra Skrobek, PESEL 80091617132,
  Pana Michała Misztela, PESEL 86061216392,
  Pana Adriana Nadajewskiego, PESEL 00271910138
  Pana Roberta Kabzińskiego, PESEL 67121410213
  zwanych dalej ,,Fundatorami”, zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Gabrielę Gałkowską-Koźma w kancelarii notarialnej w Bełchatowie  przy ul. Piłsudskiego 3, w dniu 30.01.2020r.
 2. Fundacja swoją działalność opiera na przepisach obowiązującego prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2
Osobowość prawna, oznaczenia wyróżniające

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundację wyróżnia znak graficzny i słowny.
 3. Fundacja może posługiwać się odpowiednikami swojej nazwy w językach obcych.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 3
Zakres czasu działalności Fundacji

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 4
Siedziba oraz zakres działalności Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rozprza.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały czy inne jednostki organizacyjne w kraju bądź poza nim, zgodnie z przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach dla celów współpracy z zagranicą.
 5. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 6. Fundacja może nawiązywać współpracę z jednostką organizacyjną o podobnym profilu działalności.

§ 5
Cele statutowe Fundacji

 1. Ustanowione cele statutowe Fundacji to:
  1. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
   w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
  4. prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  5. prowadzenie działalności charytatywnej;
  6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  7. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  8. prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  9. podejmowanie działań w celu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.);
  10. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  11. prowadzenie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  12. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  13. prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  14. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  17. prowadzenie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  18. prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  19. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  20. prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  21. prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  22. prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
  23. prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  24. prowadzenie działalności w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  25. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i ochrony wolności
   i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  26. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  27. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
  28. udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  29. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  30. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  31. prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
  32. prowadzenie działalności w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  33. prowadzenie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  34. prowadzenie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
   o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1569, z 2019 r. z późn. zm.);
  35. prowadzenie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  36. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  37. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  38. rewitalizacja;
  39. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w § 4 ust. 6, w zakresie określonym  w pkt. 1-38.

§ 6
Formy realizacji celów statutowych i zasady działania Fundacji

 1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc działalność pożytku publicznego w szczególności poprzez:
  1. gromadzenie i pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych oraz zagranicznych (zbiórki pieniędzy organizowane za pośrednictwem portali WWW oraz portali społecznościowych, uczestnictwo w projektach, zamówieniach publicznych, programach unijnych i innych);
  2. pomoc w zakresie organizacji i finansowania leczenia i rehabilitacji oraz zakupu sprzętu i lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia osób, a także finansowania transportu (w tym medycznego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
  3. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej (działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia);
  4. rozwijanie świadomości społeczeństwa oraz zachęcanie do uczestnictwa
   w pracach organizacji pożytku publicznego, a także do wspólnego osiągania wyznaczonych celów;
  5. wzmacnianie i rozwijanie działalności pożytku publicznego za pomocą materiałów edukacyjnych, kampanii i innych środków przekazu;
  6. organizowanie, finansowanie działań i projektów na rzecz pożytku publicznego;
  7. współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz pożytku publicznego;
  8. organizację pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i osób dotkniętych chorobą, a także ich rodzin;
  9. organizowanie akcji, kampanii społecznych i informacyjnych;
  10. organizowanie i wspieranie imprez promocyjnych i edukacyjnych
   w zakresie wymienionym w celach statutowych;
  11. pozostałą pomoc społeczną i rzeczową;
  12. szkolenia, seminaria w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla pracowników Fundacji.
 2. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani zabezpieczać majątkiem Fundacji transakcji zawieranych przez członków lub pracowników Fundacji, a także osób, z którymi członkowie czy pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, pokrewieństwie lub powinowactwie lub są związani z tytułu przysposobienia, zwanych dalej „bliskimi osobami”.
  2. dokonywać darowizn z majątku Fundacji członkom jej organów lub pracownikom oraz ich bliskim osobom;
  3. wykorzystywać majątku Fundacji przez członków i pracowników Fundacji lub ich bliskich osób na innych zasadach niż tych wynikających z celów statutowych.

§ 7
Wspieranie innych działalności

 1. Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz instytucji w celu osiągnięcia celów statutowych.

§ 8
Odznaczenia

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy, wyróżnienia
  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9
Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez:
  Pana Łukasza Woźniakiewicza w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych),
  Pana Piotra Skrobek w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),
  Pana Michała Misztela w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł),
  Pana Adriana Nadajewskiego w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), Pana Roberta Kabzińskiego w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł)
  oraz rzeczy ruchome i nieruchome, a także prawa i środki pieniężne nabyte przez Fundację w toku działalności.
 1. Fundacja pozyskuje dochody z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. odsetek bankowych;
  3. dotacji z budżetu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej,
  4. zbiórek organizowanych na imprezach publicznych, portalach społecznościowych lub zbiórek publicznych prowadzonych w innej formie;
  5. dochodów z majątku Fundacji oraz z prowadzonej przez nią działalności;
  6. funduszy przekazanych przez instytucje rządowe i samorządowe.

§ 10
Przeznaczenie dochodów

 1. Pozyskane dochody mogą zostać przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. W momencie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko w przypadku, gdy stan majątku przewyższa długi.

§ 11
Władze Fundacji

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 12
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z pięciu osób.
 2. W chwili powołania Fundacji Prezesem jest Pan Łukasz Woźniakiewicz,
  Wiceprezesem jest Pan Piotr Skrobek oraz członkami Zarządu są: Pan Michał Misztela, Pan Adrian Nadajewski i Pan Robert Kabziński. Nowych członków Zarządu powołuje Zarząd i Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji i połowy statutowego składu Rady, w tym Przewodniczącego Rady
 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani w drodze uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie przez Zarząd Fundacji w pełnym składzie i Radę Fundacji w pełnym składzie.
 4. Mandat Członka Zarządu wygasa również w przypadku osobistej, pisemnej rezygnacji lub śmierci.
 5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Z wyjątkiem ust. 3 Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach Zarządu zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowego składu Zarządu, w tym Prezesa Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu mogą świadczyć na rzecz Fundacji pracę i mogą otrzymywać wynagrodzenie na warunkach określonych przez Radę Fundacji oraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Fundacji.
 8. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Na każde żądanie Zarządu Członek Zarządu przedstawi zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku nie przedstawienia zaświadczenia w terminie 21 dni od dnia złożenia żądania przez Zarząd, Zarząd i Rada ma prawo do odwołania danego Członka Zarządu zwykłą większością głosów liczoną osobno dla każdego z ww. organów Fundacji.
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 10. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji na kwotę przekraczającą
  000 zł konieczne jest współdziałanie Prezesa i jednego z członków Zarządu. W przypadku świadczeń o charakterze ciągłym, powtarzalnym lub wynikających z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju z danym kontrahentem – świadczenia te podlegają sumowaniu i obliczana jest wartość świadczeń spełnianych w ciągu roku od dnia zawarcia umowy. W przypadku przekroczenia wartości świadczeń w toku realizacji umowy, wymagana jest zgoda drugiego Członka Zarządu.
 11. Zarząd może dla realizacji celów statutowych posługiwać się wolontariuszami lub pracowników, których zatrudnienie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Rady Fundacji.

§ 13
Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. prowadzenie działalności Fundacji i zarządzanie jej majątkiem;
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  3. realizacja postawionych celów statutowych;
  4. powoływanie wraz z Radą nowych Członków Zarządu Fundacji;
  5. odwoływanie wraz z Radą Członków Zarządu Fundacji;
  6. podejmowanie uchwał w przedmiocie planów i projektów działalności Fundacji, regulaminów wewnętrznych, sprawozdań finansowych i innych;
  7. przygotowanie planu naprawczego w przypadku straty lub zadłużenia Fundacji;
  8. składanie właściwemu ministrowi sprawozdania z działalności za rok ubiegły w terminie wskazanym przez ustawodawcę;
  9. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów wraz ze złożeniem oświadczenia o ich przyjęciu;
  10. określanie zatrudnienia, wysokości i zasad wynagradzania pracowników Fundacji innych niż Członkowie Zarządu oraz wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody, w zakresie nie określonym przez Radę;
  11. przyznawanie tytułów, odznak, wyróżnień, medali osobom zasłużonym dla Fundacji;
  12. zapraszanie osób zewnętrznych, których działania są zbieżne z kierunkami działalności Fundacji, do udziału w posiedzeniach.

§ 14
Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 10 osób.
 2. W chwili powołania Fundacji Przewodniczącym Rady Fundacji jest:
  Pani Żaneta Nowak-Bielińska, PESEL 83030718341,
  a Zastępcą Przewodniczącego Rady Fundacji jest:
  Pani Anna Kurowska, PESEL 78032018445.
 3. Pierwsi Członkowie Rady Fundacji powoływani są przed posiedzeniem Rady. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Nowych członków powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów na posiedzeniu Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji może odwołać członka Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów w obecności połowy składu Rady Fundacji ustalanego
  na dzień zwołania posiedzenia.
 5. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów w obecności połowy składu Rady Fundacji na dzień zwołania posiedzenia, w tym Przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów decyzję o przyjęciu uchwały podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji lub w razie jego braku najstarszy obecny Członek Rady Fundacji.
 6. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
 7. Przewodniczący Rady Fundacji powinien w miarę możliwości poinformować pozostałych członków o treści projektów uchwał do podjęcia nie później niż na 2 dni robocze przed właściwym posiedzeniem.
 8. Członek Rady Fundacji może zrezygnować w dowolnym momencie z członkostwa po złożeniu pisemnego oświadczenia.
 9. Spotkania Rady Fundacji odbywają się według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku i zwołuje je Przewodniczący Rady Fundacji. W posiedzeniach Rady dotyczących w całości lub części prac Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji. Posiedzenia Rady są protokołowane. Treść protokołu jest zatwierdzana podpisem członków Rady Fundacji.
 10. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która kiedykolwiek została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Członek Rady jest zobowiązany do przedstawienia Radzie wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego w dowolnym czasie na żądanie innego Członka. W przypadku nie przedstawienia zaświadczenia w terminie 21 dni od dnia złożenia żądania, Rada ma prawo do odwołania danego Członka Zarządu zwykłą większością głosów.

§ 15
Kompetencje Rady

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
  1. powoływanie i odwoływanie wspólnie z Zarządem Fundacji nowych członków Zarządu Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie nowych członków Rady Fundacji;
  3. podejmowanie decyzji o warunkach wynagrodzenia dla Zarządu Fundacji;
  4. współtworzenie celów i wyznaczanie kierunków działalności Fundacji;
  5. kontrolowanie bieżącej pracy członków Zarządu Fundacji;
  6. nadzór nad pracą Fundacji;
  7. ocenianie pracy członków Zarządu Fundacji;
  8. przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i bilansu finansowego;
  9. udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium w zakresie działalności, co najmniej raz w roku do końca marca;
  10. w przypadku zadłużenia Fundacji lub straty w danym roku po zakończeniu roku kalendarzowego zatwierdzanie planu naprawczego przedstawionego przez Zarząd;
  11. uczestnictwo w zgromadzeniach Zarządu Fundacji;
  12. dokonywanie kontroli majątku i finansów Fundacji;
  13. powoływanie i odwoływanie: Rady Programowej, Rady Honorowej, dodatkowych jednostek doradczych.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać wspólnie Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych
  i majątku przeznaczonych na realizację celów.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Zarząd Fundacji w pełnym składzie i Radę Fundacji w pełnym składzie.
 4. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów prawo do wykonywania jego uprawnień przechodzi na jego spadkobierców.
 5. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na mocy uchwały na rzecz innej fundacji o zbliżonym profilu działalności charytatywnej. Wyboru organizacji, na rzecz której przekazane zostaną środki dokonuje Rada.

§ 17
Wejście w życie

 1. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online