Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób transpłciowych? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób transpłciowych dotkniętych przemocą?
Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób transpłciowych? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób transpłciowych dotkniętych przemocą?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób transpłciowych? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób transpłciowych dotkniętych przemocą?


 

Rola społeczności LGBTQ+ w wspieraniu organizacji walczących z przemocą wobec osób transpłciowych

Rola społeczności LGBTQ+ w wspieraniu organizacji walczących z przemocą wobec osób transpłciowych

Rola społeczności LGBTQ+ w wspieraniu organizacji walczących z przemocą wobec osób transpłciowych

Osoby transpłciowe często doświadczają przemocy i dyskryminacji ze względu na swoją tożsamość płciową. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest wsparcie ze strony społeczności LGBTQ+, która może odegrać kluczową rolę w walce z przemocą wobec osób transpłciowych.

Społeczność LGBTQ+ może wspierać organizacje walczące z przemocą wobec osób transpłciowych na wiele różnych sposobów:

 • Zbieranie funduszy na cele charytatywne
 • Organizowanie protestów i akcji społecznych
 • Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób transpłciowych
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego i praktycznego osobom dotkniętym przemocą

Współpraca społeczności LGBTQ+ z organizacjami walczącymi z przemocą wobec osób transpłciowych może przynieść pozytywne efekty i zmiany w społeczeństwie. Dzięki solidarności i działaniom podejmowanym wspólnie, można skuteczniej przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji wobec osób transpłciowych.

hashtagi: #LGBTQ+ #transpłciowe #przemoc #solidarność

słowa kluczowe: społeczność LGBTQ+, organizacje charytatywne, przemoc wobec osób transpłciowych, wsparcie emocjonalne, solidarność społeczna

frazy kluczowe: społeczność LGBTQ+ w walce z przemocą, wsparcie dla osób transpłciowych, działania społeczności LGBTQ+ przeciwko dyskryminacji, skuteczność działań charytatywnych wobec osób transpłciowych


 

Wpływ przemocy wobec osób transpłciowych na ich zdrowie psychiczne i fizyczne

Wpływ przemocy wobec osób transpłciowych na ich zdrowie psychiczne i fizyczne

Osoby transpłciowe często doświadczają przemocy ze względu na swoją tożsamość płciową. Ta przemoc może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Poniżej przedstawiamy główne skutki przemocy wobec osób transpłciowych:

 • Depresja – osoby transpłciowe, które doświadczyły przemocy, mają większe ryzyko rozwoju depresji.
 • Lęk – przemoc może wywołać u nich silne uczucia lęku i niepokoju.
 • Samookaleczenia – niektórzy transpłciowi mogą zacząć się okaleczać jako sposób radzenia sobie z traumą przemocy.
 • Problemy związane z substancjami psychoaktywnymi – osoby transpłciowe mogą zacząć nadużywać substancji psychoaktywnych jako sposób na radzenie sobie z przemocą.
 • Zaburzenia odżywiania – przemoc może prowadzić do zaburzeń odżywiania u osób transpłciowych.

Przemoc wobec osób transpłciowych może również prowadzić do poważnych konsekwencji fizycznych, takich jak:

 • Obrażenia cielesne – osoby transpłciowe mogą doznać obrażeń fizycznych w wyniku przemocy.
 • Choroby przewlekłe – przemoc może zwiększyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych u osób transpłciowych.
 • Uszkodzenia narządów – niektóre formy przemocy mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów u osób transpłciowych.

Warto zauważyć, że przemoc wobec osób transpłciowych może mieć długotrwałe skutki zarówno dla ich zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Dlatego też ważne jest, aby społeczeństwo działało na rzecz zapobiegania przemocy wobec osób transpłciowych i zapewnienia im wsparcia i ochrony.

#przemoc, #osobytranspłciowe, #zdrowiepsychiczne, #zdrowiefizyczne


 

Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób transpłciowych

Osoby transpłciowe stanowią grupę społeczną, która często doświadcza dyskryminacji, przemocy oraz braku akceptacji ze strony społeczeństwa. Dlatego też zapewnienie im bezpieczeństwa staje się niezwykle ważne, aby mogły swobodnie funkcjonować i rozwijać się w otoczeniu wolnym od strachu i prześladowań.

Wyzwania, z którymi borykają się osoby transpłciowe, to między innymi:
– Przemoc fizyczna i psychiczna ze strony innych osób
– Dyskryminacja w miejscach pracy, edukacji oraz służby zdrowia
– Trudności w uzyskaniu dokumentów tożsamości zgodnych z płcią, z którą się identyfikują
– Brak wsparcia ze strony rodziny i społeczności lokalnej
– Trudności w znalezieniu bezpiecznego miejsca zamieszkania

Jak można zapewnić bezpieczeństwo osobom transpłciowym?
– Edukacja społeczeństwa na temat różnorodności płciowej i konieczności szacunku dla wszystkich osób
– Wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych chroniących prawa osób transpłciowych
– Tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla nich, gdzie mogą czuć się akceptowane i chronione
– Zapewnienie wsparcia psychologicznego i medycznego dla osób transpłciowych
– Wspieranie organizacji i inicjatyw działających na rzecz praw osób transpłciowych

Podsumowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób transpłciowych jest niezwykle istotne, aby mogły one swobodnie i bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie. Wymaga to zaangażowania wszystkich grup społecznych oraz podejmowania konkretnych działań na rzecz eliminacji dyskryminacji i przemocy wobec osób transpłciowych.

#transpłciowe #bezpieczeństwo #dyskryminacja #przemoc #akceptacja

frazy kluczowe:
– Wyzwania osób transpłciowych
– Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób transpłciowych
– Dyskryminacja osób transpłciowych
– Przemoc wobec osób transpłciowych


 

Jakie są skuteczne sposoby na budowanie świadomości społecznej na temat przemocy wobec osób transpłciowych?

Przemoc wobec osób transpłciowych jest poważnym problemem społecznym, który często pozostaje bagatelizowany i marginalizowany. Aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest budowanie świadomości społecznej na temat tego problemu. Istnieje wiele skutecznych sposobów, które mogą pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na temat przemocy wobec osób transpłciowych. Oto kilka z nich:

1. Edukacja i szkolenia: Organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań edukacyjnych na temat osób transpłciowych, ich doświadczeń i wyzwań, może pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na ten temat.

2. Kampanie społeczne: Organizowanie kampanii społecznych, które promują akceptację i szacunek wobec osób transpłciowych, może przyczynić się do zmiany postaw społecznych i zmniejszenia przemocy wobec nich.

3. Wspieranie organizacji pozarządowych: Wsparcie finansowe i logistyczne dla organizacji pozarządowych zajmujących się prawami osób transpłciowych może pomóc w budowaniu świadomości społecznej na ten temat.

4. Promowanie dialogu i otwartej dyskusji: Zachęcanie do otwartej dyskusji na temat osób transpłciowych i przemocy wobec nich może pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej i zmianie postaw społecznych.

5. Włączenie tematu do programów edukacyjnych: Włączenie tematu osób transpłciowych i przemocy wobec nich do programów edukacyjnych w szkołach i innych instytucjach może pomóc w budowaniu świadomości społecznej już od najmłodszych lat.

6. Monitorowanie i raportowanie przypadków przemocy: Ważne jest monitorowanie i raportowanie przypadków przemocy wobec osób transpłciowych, aby zwiększyć świadomość społeczną na ten temat i podjąć skuteczne działania zapobiegawcze.

Podsumowanie

Budowanie świadomości społecznej na temat przemocy wobec osób transpłciowych jest kluczowym krokiem w walce z tym problemem. Istnieje wiele skutecznych sposobów, które mogą pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na ten temat, takich jak edukacja, kampanie społeczne, wsparcie organizacji pozarządowych, promowanie dialogu i otwartej dyskusji, włączenie tematu do programów edukacyjnych oraz monitorowanie i raportowanie przypadków przemocy. Wszystkie te działania mogą przyczynić się do zmniejszenia przemocy wobec osób transpłciowych i stworzenia bardziej akceptującego i szacującego społeczeństwa.

#przemocwobecosóbtranspłciowych, #świadomośćspołeczna, #edukacja, #kampaniespołeczne, #organizacje, #dialog, #monitorowanie, #raportowanie

słowa kluczowe: przemoc, osoby transpłciowe, świadomość społeczna, edukacja, kampanie społeczne, organizacje pozarządowe, dialog, monitorowanie, raportowanie.

frazy kluczowe: skuteczne sposoby na budowanie świadomości społecznej, przemoc wobec osób transpłciowych, działania przeciwdziałające przemocy, akceptacja osób transpłciowych, zmiana postaw społecznych.


 

Jakie są skuteczne sposoby na zapewnienie wsparcia dla osób transpłciowych w sytuacjach kryzysowych?

Osoby transpłciowe często spotykają się z różnego rodzaju trudnościami i sytuacjami kryzysowymi związanych z ich tożsamością płciową. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie w takich momentach. Istnieje wiele skutecznych sposobów, które mogą pomóc osobom transpłciowym w sytuacjach kryzysowych.

1. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni

Jednym z kluczowych sposobów wsparcia dla osób transpłciowych w sytuacjach kryzysowych jest stworzenie dla nich bezpiecznej przestrzeni, w której mogą się otwarcie wyrażać i szukać pomocy. Ważne jest, aby osoby transpłciowe czuły się akceptowane i wspierane w swoich emocjach i doświadczeniach.

2. Dostęp do specjalistycznej pomocy

Osoby transpłciowe mogą potrzebować specjalistycznej pomocy psychologicznej lub terapeutycznej w sytuacjach kryzysowych. Dlatego istotne jest, aby miały one dostęp do profesjonalistów, którzy są kompetentni w obszarze tożsamości płciowej i mogą im pomóc w radzeniu sobie z trudnościami.

3. Wsparcie społeczne

Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności LGBTQ+ może być niezwykle ważne dla osób transpłciowych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego istotne jest budowanie silnych relacji i sieci wsparcia, które mogą pomóc osobom transpłciowym w trudnych chwilach.

4. Edukacja i świadomość

Ważne jest również zwiększanie świadomości społecznej na temat osób transpłciowych i ich doświadczeń. Edukacja może pomóc w zmniejszeniu stygmatyzacji i dyskryminacji, z jakimi często borykają się osoby transpłciowe, co może przyczynić się do poprawy ich sytuacji w sytuacjach kryzysowych.

5. Dostęp do wsparcia prawnego

Osoby transpłciowe mogą również potrzebować wsparcia prawnego w sytuacjach kryzysowych, na przykład w przypadku dyskryminacji czy przemocy. Dlatego istotne jest, aby miały one dostęp do profesjonalistów prawniczych, którzy mogą im pomóc w obronie ich praw i interesów.

Wnioski:

Wsparcie dla osób transpłciowych w sytuacjach kryzysowych jest niezwykle ważne i może mieć istotny wpływ na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, dostęp do specjalistycznej pomocy, wsparcie społeczne, edukacja i świadomość oraz dostęp do wsparcia prawnego to kluczowe elementy, które mogą pomóc osobom transpłciowym w radzeniu sobie z trudnościami.

 • transpłciowi
 • wsparcie
 • sytuacje kryzysowe
 • bezpieczna przestrzeń
 • specjalistyczna pomoc
 • wsparcie społeczne
 • edukacja
 • świadomość społeczna
 • wsparcie prawne

#osobytranspłciowe, #wsparcie, #sytuacjekryzysowe, #bezpiecznaprzestrzeń, #specjalistycznapomoc, #wsparciespołeczne, #edukacja, #świadomośćspołeczna, #wsparcieprawne


 

Jakie są skuteczne sposoby na zapobieganie przemocy wobec osób transpłciowych?

Przemoc wobec osób transpłciowych jest poważnym problemem społecznym, który wymaga pilnego działania. Istnieje wiele skutecznych sposobów, które mogą pomóc zapobiec przemocy i zapewnić bezpieczeństwo osobom transpłciowym. Oto kilka z nich:

1. Edukacja społeczeństwa – jednym z kluczowych sposobów na zapobieganie przemocy wobec osób transpłciowych jest edukacja społeczeństwa. Konieczne jest zwiększenie świadomości na temat problemów, z jakimi borykają się osoby transpłciowe, oraz promowanie akceptacji i szacunku wobec nich.

2. Wsparcie psychologiczne – osoby transpłciowe często doświadczają przemocy psychicznej, dlatego ważne jest zapewnienie im wsparcia psychologicznego. Profesjonalna pomoc może pomóc im radzić sobie z traumą i budować poczucie własnej wartości.

3. Bezpieczne przestrzenie – istotne jest stworzenie bezpiecznych przestrzeni dla osób transpłciowych, gdzie mogą czuć się akceptowane i chronione. To może być np. specjalnie dedykowane miejsce w szkole czy pracy, gdzie nie będą narażone na przemoc.

4. Walka z dyskryminacją – konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji osób transpłciowych. Wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych oraz kampanie społeczne mogą pomóc w zmianie postaw i zachowań społeczeństwa.

5. Wsparcie organizacji pozarządowych – organizacje pozarządowe zajmujące się prawami osób LGBT+ odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu przemocy wobec osób transpłciowych. Wsparcie finansowe i promowanie ich działań może przyczynić się do poprawy sytuacji osób transpłciowych.

6. Współpraca z instytucjami państwowymi – współpraca z instytucjami państwowymi, takimi jak policja czy sądy, jest kluczowa w zwalczaniu przemocy wobec osób transpłciowych. Konieczne jest szkolenie funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych w zakresie problemów osób transpłciowych.

Wnioski:
Przemoc wobec osób transpłciowych jest poważnym problemem społecznym, który wymaga kompleksowego podejścia. Edukacja społeczeństwa, wsparcie psychologiczne, tworzenie bezpiecznych przestrzeni, walka z dyskryminacją, wsparcie organizacji pozarządowych oraz współpraca z instytucjami państwowymi są kluczowymi elementami skutecznego zapobiegania przemocy wobec osób transpłciowych.

#zapobieganieprzemocypersontrans, #osobytranspłciowe, #prawaczłowieka, #walkazprzemocą, #edukacjaspołeczeństwa

frazy kluczowe:
– skuteczne sposoby na zapobieganie przemocy wobec osób transpłciowych
– jak pomóc osobom transpłciowym
– wsparcie dla osób transpłciowych
– walka z dyskryminacją osób transpłciowych
– bezpieczeństwo osób transpłciowych


 

Jakie są skuteczne sposoby na angażowanie mediów w promowanie świadomości na temat przemocy wobec osób transpłciowych?

Przemoc wobec osób transpłciowych jest poważnym problemem społecznym, który często pozostaje bagatelizowany i marginalizowany. Dlatego ważne jest, aby angażować media w promowanie świadomości na ten temat i zwracać uwagę społeczeństwa na konieczność walki z dyskryminacją i przemocą wobec osób transpłciowych. Istnieje wiele skutecznych sposobów, które mogą pomóc w zwiększeniu świadomości na ten temat i zachęceniu mediów do podejmowania działań na rzecz równości i akceptacji.

1. Edukacja i szkolenia dla dziennikarzy:

Ważne jest, aby dziennikarze mieli odpowiednią wiedzę na temat osób transpłciowych i problemów, z którymi się borykają. Dlatego organizowanie szkoleń i warsztatów dla mediów może pomóc w zwiększeniu świadomości na ten temat i poprawieniu jakości informacji przekazywanych społeczeństwu.

2. Promowanie pozytywnych historii i sukcesów osób transpłciowych:

Media powinny angażować się w promowanie pozytywnych historii i sukcesów osób transpłciowych, aby pokazać, że są one równie wartościowe i godne szacunku jak wszyscy inni. To może pomóc w zmianie stereotypów i uprzedzeń wobec osób transpłciowych.

3. Współpraca z organizacjami i ekspertami ds. osób transpłciowych:

Ważne jest, aby media współpracowały z organizacjami i ekspertami ds. osób transpłciowych, którzy mogą dostarczyć rzetelne informacje i wsparcie w tworzeniu materiałów dotyczących przemocy wobec tej grupy społecznej. Dzięki temu można uniknąć błędów i nieporozumień w przekazywaniu informacji.

4. Kampanie społeczne i akcje edukacyjne:

Organizowanie kampanii społecznych i akcji edukacyjnych na temat przemocy wobec osób transpłciowych może pomóc w zwiększeniu świadomości społeczeństwa na ten temat i zachęcić do działania na rzecz równości i akceptacji. Media mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu tych inicjatyw i informowaniu o nich społeczeństwo.

5. Monitorowanie i raportowanie przypadków przemocy wobec osób transpłciowych:

Media powinny monitorować i raportować przypadki przemocy wobec osób transpłciowych, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem i zachęcić do podjęcia działań na rzecz jego rozwiązania. Dzięki temu można zwiększyć świadomość społeczną na temat przemocy wobec osób transpłciowych i mobilizować do walki z nią.

Wniosek jest jasny – angażowanie mediów w promowanie świadomości na temat przemocy wobec osób transpłciowych jest kluczowe dla zmiany społecznej i budowania bardziej tolerancyjnego i akceptującego społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości na ten temat i zachęcania mediów do angażowania się w walkę z dyskryminacją i przemocą wobec osób transpłciowych.

 • Edukacja dziennikarzy
 • Promowanie pozytywnych historii osób transpłciowych
 • Współpraca z organizacjami ds. osób transpłciowych
 • Kampanie społeczne i akcje edukacyjne
 • Monitorowanie przypadków przemocy wobec osób transpłciowych

#przemoc wobec osób transpłciowych, #media, #świadomość społeczna, #tolerancja, #równość, #akceptacja

frazy kluczowe:

Skuteczne sposoby na angażowanie mediów w promowanie świadomości na temat przemocy wobec osób transpłciowych, jak zwiększyć świadomość społeczną na temat przemocy wobec osób transpłciowych, dlaczego media powinny angażować się w walkę z dyskryminacją wobec osób transpłciowych


 

Jakie są skuteczne sposoby na budowanie zaufania osób transpłciowych do organizacji międzynarodowych?

Osoby transpłciowe często doświadczają dyskryminacji i braku zrozumienia ze strony społeczeństwa. Dlatego też budowanie zaufania do organizacji międzynarodowych może być trudne, ale nie niemożliwe. Istnieją skuteczne sposoby, które mogą pomóc w tym procesie:

1. Edukacja i świadomość – organizacje międzynarodowe powinny angażować się w działania edukacyjne dotyczące osób transpłciowych, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat ich sytuacji i potrzeb.

2. Włączenie osób transpłciowych do procesów decyzyjnych – ważne jest, aby osoby transpłciowe miały głos w organizacjach międzynarodowych i były aktywnie zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących ich sytuacji.

3. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni – organizacje międzynarodowe powinny stworzyć bezpieczne przestrzenie dla osób transpłciowych, gdzie mogą czuć się akceptowane i wsparcie.

4. Partnerstwo z organizacjami społecznymi – współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób transpłciowych może pomóc w budowaniu zaufania i zrozumienia.

5. Kampanie informacyjne i edukacyjne – organizacje międzynarodowe powinny prowadzić kampanie informacyjne i edukacyjne, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat osób transpłciowych i ich sytuacji.

6. Wsparcie psychologiczne i medyczne – zapewnienie osobom transpłciowym wsparcia psychologicznego i medycznego może pomóc im w radzeniu sobie z trudnościami i budowaniu zaufania do organizacji międzynarodowych.

7. Monitorowanie postępów i reakcji społeczeństwa – ważne jest, aby organizacje międzynarodowe regularnie monitorowały postępy w budowaniu zaufania osób transpłciowych oraz reakcje społeczeństwa na ich działania.

Podsumowanie

Budowanie zaufania osób transpłciowych do organizacji międzynarodowych wymaga zaangażowania, edukacji i świadomości. Istnieje wiele skutecznych sposobów, które mogą pomóc w tym procesie, takich jak edukacja, włączenie osób transpłciowych do procesów decyzyjnych, tworzenie bezpiecznej przestrzeni czy partnerstwo z organizacjami społecznymi. Ważne jest również prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i medycznego. Monitorowanie postępów i reakcji społeczeństwa również odgrywa istotną rolę w budowaniu zaufania osób transpłciowych do organizacji międzynarodowych.

#zaufanie #osobytranspłciowe #organizacjemiędzynarodowe #budowaniezaufania

frazy kluczowe:
– skuteczne sposoby na budowanie zaufania
– osoby transpłciowe w organizacjach międzynarodowych
– zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz osób transpłciowych

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

1 Użytkownik Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna