Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego? – Jak poprawić zdrowie układu ruchu i zwalczać choroby mięśniowo-szkieletowe?
Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego? – Jak poprawić zdrowie układu ruchu i zwalczać choroby mięśniowo-szkieletowe?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego? – Jak poprawić zdrowie układu ruchu i zwalczać choroby mięśniowo-szkieletowe?


 

Finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego

Finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego

Finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego

Choroby układu kostno-mięśniowego stanowią poważny problem zdrowotny, dotykający coraz większą liczbę osób na całym świecie. Dlatego też istnieje pilna potrzeba opracowania nowych, skutecznych metod leczenia tych schorzeń. Jednakże prowadzenie badań nad nowymi terapiami wymaga znacznych nakładów finansowych, co stanowi często barierę dla naukowców i instytucji badawczych.

Dlatego też finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego jest kluczowym elementem rozwoju medycyny i poprawy jakości życia pacjentów. Wspieranie naukowców w ich wysiłkach badawczych ma ogromne znaczenie dla postępu w dziedzinie medycyny regeneracyjnej oraz terapii genowej, które mogą przynieść przełomowe rozwiązania w leczeniu schorzeń układu kostno-mięśniowego.

Finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego może być realizowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym jest kluczowa dla zapewnienia stabilnego finansowania badań oraz transferu technologii z laboratoriów do praktyki klinicznej. Dzięki temu możliwe jest szybsze wprowadzenie innowacyjnych terapii do użytku pacjentów, co przyczynia się do poprawy wyników leczenia i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Ważnym elementem finansowania badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego jest również wspieranie młodych naukowców i studentów medycyny w ich badaniach. Stypendia, granty oraz programy wsparcia dla młodych talentów mogą przyczynić się do odkrycia nowych, innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, które mogą zmienić oblicze medycyny w przyszłości.

Podsumowując, finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu kostno-mięśniowego jest kluczowym elementem rozwoju medycyny i poprawy jakości życia pacjentów. Wsparcie naukowców, instytucji badawczych oraz młodych talentów jest niezbędne dla osiągnięcia przełomowych odkryć w dziedzinie medycyny regeneracyjnej i terapii genowej.

 • finansowanie badań
 • choroby układu kostno-mięśniowego
 • metody leczenia
 • naukowcy
 • instytucje badawcze

 1. przełomowe rozwiązania
 2. stabilne finansowanie
 3. współpraca sektora publicznego i prywatnego
 4. wsparcie dla młodych naukowców
 5. innowacyjne terapie

#finansowaniebadań #chorobyukładukostno-mięśniowego #metodyleczenia #naukowcy #instytucjebadawcze, #przełomowerozwiązania #stabilnefinansowanie #współpracasektorapublicznegoiprywatnego #wsparciedlamłodychnaukowców #innowacyjneterapie


 

Rola organizacji non-profit w finansowaniu badań nad chorobami układu ruchu

Rola organizacji non-profit w finansowaniu badań nad chorobami układu ruchu

Choroby układu ruchu, takie jak np. artretyzm czy stwardnienie rozsiane, dotykają coraz większej liczby ludzi na całym świecie. W związku z tym, istnieje pilna potrzeba prowadzenia badań naukowych mających na celu znalezienie skutecznych metod leczenia i zapobiegania tym schorzeniom. Jednakże, finansowanie tego rodzaju badań może być trudne, zwłaszcza w przypadku chorób rzadkich lub mało znanych. W takich sytuacjach, organizacje non-profit odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu środków finansowych na badania nad chorobami układu ruchu.

Organizacje non-profit, które zajmują się finansowaniem badań medycznych, często powstają z inicjatywy osób dotkniętych konkretną chorobą lub ich bliskich. Działają one na zasadzie wolontariatu i zbierają fundusze od darczyńców, aby wspierać badania naukowe nad daną chorobą. Dzięki ich działalności, naukowcy mają możliwość prowadzenia badań, które mogą przynieść przełomowe odkrycia w leczeniu chorób układu ruchu.

Finansowanie badań nad chorobami układu ruchu przez organizacje non-profit ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala to na kontynuowanie badań, które mogłyby zostać przerwane z powodu braku funduszy. Po drugie, organizacje non-profit często angażują się w edukację społeczeństwa na temat danej choroby, co może przyczynić się do zwiększenia świadomości i zrozumienia problemu. Po trzecie, działalność organizacji non-profit może przyciągać uwagę innych instytucji, takich jak fundacje czy agendy rządowe, które mogą również zdecydować się wesprzeć badania nad chorobami układu ruchu.

Rola organizacji non-profit w finansowaniu badań nad chorobami układu ruchu jest nieoceniona i niezbędna dla postępu medycyny. Dzięki ich zaangażowaniu, naukowcy mają szansę na znalezienie skutecznych terapii dla osób dotkniętych tymi schorzeniami.

 • Finansowanie
 • Badania naukowe
 • Organizacje non-profit
 • Choroby układu ruchu
 • Skuteczne terapie

 1. Badania nad chorobami układu ruchu są kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów.
 2. Organizacje non-profit odgrywają istotną rolę w zbieraniu funduszy na badania medyczne.
 3. Współpraca między organizacjami non-profit a naukowcami może przynieść przełomowe odkrycia.

#finansowanie #badania #organizacje #choroby #terapie #układ_ruchu


 

Skuteczne strategie zbierania pieniędzy na badania nad chorobami układu ruchu

Choroby układu ruchu, takie jak artretyzm czy stwardnienie rozsiane, dotykają coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Dlatego też istnieje pilna potrzeba przeprowadzania badań nad tymi schorzeniami, aby znaleźć skuteczne metody leczenia i zapobiegania. Jednakże, prowadzenie badań medycznych wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego ważne jest znalezienie skutecznych strategii zbierania pieniędzy na ten cel.

1. Kampanie crowdfundingowe

Jedną z coraz popularniejszych metod zbierania pieniędzy na badania medyczne jest organizowanie kampanii crowdfundingowych. Dzięki nim, osoby chcące wesprzeć badania nad chorobami układu ruchu mogą dokonywać drobnych wpłat online, które sumują się w znaczną kwotę. Platformy takie jak GoFundMe czy Kickstarter umożliwiają łatwe i szybkie zbieranie funduszy na konkretny cel.

2. Współpraca z fundacjami i organizacjami charytatywnymi

Wiele fundacji i organizacji charytatywnych zajmuje się zbieraniem pieniędzy na badania medyczne. Współpraca z nimi może przynieść znaczne wsparcie finansowe oraz zwiększyć świadomość społeczną na temat chorób układu ruchu. Dzięki partnerstwom z takimi instytucjami, możliwe jest pozyskanie większej liczby darczyńców i sponsorów.

3. Organizowanie wydarzeń charytatywnych

Koncerty, aukcje, biegi charytatywne – to tylko kilka przykładów wydarzeń, które mogą przynieść znaczne dochody na badania nad chorobami układu ruchu. Organizowanie takich eventów nie tylko pozwala pozyskać środki finansowe, ale także angażuje społeczność lokalną i zwiększa świadomość na temat problemów zdrowotnych.

4. Współpraca z firmami i instytucjami naukowymi

Firmy farmaceutyczne, instytucje naukowe oraz szpitale mogą być ważnymi partnerami w finansowaniu badań nad chorobami układu ruchu. Współpraca z nimi może przynieść znaczne granty badawcze oraz dostęp do nowoczesnej technologii i eksperckiej wiedzy. Dzięki temu, możliwe jest przyspieszenie postępu w dziedzinie medycyny.

5. Edukacja i informowanie społeczeństwa

Świadomość społeczna na temat chorób układu ruchu jest kluczowa w procesie zbierania pieniędzy na badania medyczne. Dlatego ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, które zwiększą zainteresowanie społeczeństwa tematem zdrowia. Im więcej osób będzie świadomych problemów zdrowotnych, tym większe będą szanse na pozyskanie funduszy na badania.

 • Kampanie crowdfundingowe
 • Współpraca z fundacjami i organizacjami charytatywnymi
 • Organizowanie wydarzeń charytatywnych
 • Współpraca z firmami i instytucjami naukowymi
 • Edukacja i informowanie społeczeństwa

#badania #chorobyukładuruchu #finansowanie #badaniamedyczne #fundacje #wydarzeniacharytatywne

frazy kluczowe:
– strategie zbierania pieniędzy na badania nad chorobami układu ruchu
– skuteczne metody finansowania badań medycznych
– partnerstwa charytatywne na rzecz zdrowia publicznego


 

Rola naukowców i lekarzy w pozyskiwaniu funduszy na badania nad chorobami układu ruchu

Badania nad chorobami układu ruchu są niezwykle ważne, ponieważ dotyczą one zdrowia i jakości życia milionów ludzi na całym świecie. Naukowcy i lekarze odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu funduszy na tego rodzaju badania, które mogą przyczynić się do znalezienia skutecznych metod leczenia i zapobiegania tego typu schorzeniom.

Rola naukowców:

 • 🔬 Przeprowadzanie badań naukowych nad chorobami układu ruchu
 • 📊 Opracowywanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych
 • 💡 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych
 • 📝 Publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych
 • 🌐 Nawiązywanie współpracy z innymi naukowcami i instytucjami badawczymi

Rola lekarzy:

 • 👩‍⚕️ Diagnozowanie i leczenie pacjentów z chorobami układu ruchu
 • 💊 Zalecanie odpowiednich terapii i rehabilitacji
 • 📞 Edukowanie społeczeństwa na temat profilaktyki i leczenia schorzeń układu ruchu
 • 💰 Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i rozwój nowych technologii medycznych
 • 🔊 Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej

Dzięki zaangażowaniu naukowców i lekarzy możliwe jest prowadzenie skutecznych badań nad chorobami układu ruchu, co może przynieść korzyści dla całego społeczeństwa. Współpraca między naukowcami, lekarzami, pacjentami i fundatorami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w walce z tymi schorzeniami.

#badania #chorobyukładuruchu #naukowcy #lekarze #fundusze #zdrowiestylżycia

słowa kluczowe: badania, naukowcy, lekarze, choroby układu ruchu, fundusze, zdrowie

frazy kluczowe: rola naukowców i lekarzy w badaniach nad chorobami układu ruchu, znaczenie funduszy dla badań nad chorobami układu ruchu, współpraca naukowców i lekarzy w walce z chorobami układu ruchu


 

Wpływ globalizacji na potrzeby finansowania badań nad chorobami układu ruchu

🌍 Jednym z głównych wpływów globalizacji na potrzeby finansowania badań nad chorobami układu ruchu jest zwiększona konkurencja o środki finansowe. Dzięki globalizacji naukowcy mają dostęp do większej liczby grantów i funduszy z różnych krajów i organizacji, co z jednej strony daje im większe możliwości finansowania swoich projektów, ale z drugiej wymaga od nich większej efektywności i konkurencyjności.

🔬 Kolejnym aspektem wpływu globalizacji na finansowanie badań nad chorobami układu ruchu jest zwiększona współpraca międzynarodowa. Dzięki globalnemu charakterowi badań naukowych, naukowcy z różnych krajów mogą współpracować ze sobą, wymieniać doświadczenia i wspólnie poszukiwać rozwiązań dla wspólnych problemów zdrowotnych. To z kolei może przyczynić się do szybszego postępu w badaniach nad chorobami układu ruchu i znalezienia skuteczniejszych terapii.

Podkreśleniem wpływu globalizacji na finansowanie badań nad chorobami układu ruchu jest również zwiększona mobilność naukowców. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do grantów i funduszy z różnych krajów, naukowcy mogą podróżować po całym świecie, uczestniczyć w konferencjach i sympozjach naukowych, nawiązywać kontakty z innymi badaczami i zdobywać nowe doświadczenia. To z kolei może przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów finansowych i przyspieszenia postępu w badaniach nad chorobami układu ruchu.

Podsumowując, globalizacja ma ogromny wpływ na potrzeby finansowania badań nad chorobami układu ruchu. Z jednej strony daje naukowcom większe możliwości finansowania swoich projektów, zwiększa współpracę międzynarodową i mobilność naukowców, ale z drugiej wymaga od nich większej efektywności i konkurencyjności. Dlatego też ważne jest, aby naukowcy umieli wykorzystać korzyści płynące z globalizacji, jednocześnie zachowując wysoką jakość i etykę w prowadzonych badaniach.

#globalizacja #finansowanie #badania #choroby układu ruchu

słowa kluczowe: globalizacja, finansowanie, badania, choroby układu ruchu, naukowcy, współpraca międzynarodowa, granty, fundusze, mobilność naukowców

frazy kluczowe: wpływ globalizacji na finansowanie badań nad chorobami układu ruchu, konkurencja o środki finansowe, współpraca międzynarodowa w badaniach naukowych, mobilność naukowców w erze globalizacji.


 

Znaczenie dziedziczenia genetycznego w finansowaniu badań nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi

Znaczenie dziedziczenia genetycznego w finansowaniu badań nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi

Dziedziczenie genetyczne odgrywa kluczową rolę w rozwoju chorób mięśniowo-szkieletowych, takich jak artretyzm, osteoporoza czy zesztywniające zapalenie stawów. Badania nad tymi schorzeniami wymagają znaczących nakładów finansowych, a zrozumienie dziedziczenia genetycznego może przyspieszyć postęp w leczeniu i zapobieganiu tych chorób.

Ważne aspekty związane z dziedziczeniem genetycznym w finansowaniu badań nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi:

 • 🧬 Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rozwój chorób
 • 🔬 Badania nad mechanizmami dziedziczenia genetycznego
 • 💰 Finansowanie badań genetycznych w celu opracowania nowych terapii
 • 🔍 Współpraca między naukowcami, instytucjami i fundacjami

Dziedziczenie genetyczne może mieć istotny wpływ na rozwój chorób mięśniowo-szkieletowych, dlatego inwestowanie w badania genetyczne jest kluczowe dla przyszłego postępu w leczeniu i zapobieganiu tych schorzeń.

hashtagi: #dziedziczeniegenetyczne #badania #chorobymięśniowoszkieletowe

słowa kluczowe: dziedziczenie genetyczne, badania, choroby mięśniowo-szkieletowe

frazy kluczowe: znaczenie dziedziczenia genetycznego w finansowaniu badań nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi, rola genów w rozwoju schorzeń mięśniowo-szkieletowych


 

Wpływ zmian demograficznych na potrzeby finansowania badań nad chorobami układu ruchu

🔬 Badania naukowe są niezbędne do zidentyfikowania przyczyn oraz mechanizmów rozwoju chorób układu ruchu.
👴 Starzejące się społeczeństwo stawia przed naukowcami nowe wyzwania związane z zapobieganiem i leczeniem schorzeń związanych z wiekiem.
💰 Wzrost liczby chorych wymaga większych nakładów finansowych na badania nad chorobami układu ruchu.

W jaki sposób zmiany demograficzne wpływają na potrzeby finansowania badań nad chorobami układu ruchu?
– Zwiększona liczba osób starszych prowadzi do większej liczby przypadków schorzeń związanych z układem ruchu.
– Wzrost aktywności fizycznej w społeczeństwie może prowadzić do większej liczby kontuzji i przeciążeń mięśniowo-szkieletowych.
– Konieczność opracowania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które będą skuteczne w leczeniu chorób układu ruchu u osób starszych.

Finansowanie badań nad chorobami układu ruchu jest kluczowe dla poprawy jakości życia osób dotkniętych tymi schorzeniami.

hashtagi: #demografia #badanianaukowe #chorobyukładuruchu
słowa kluczowe: zmiany demograficzne, finansowanie badań, choroby układu ruchu
frazy kluczowe: wpływ demografii na finansowanie badań nad chorobami układu ruchu, potrzeby finansowania badań nad chorobami układu ruchu w kontekście zmian demograficznych.


 

Wpływ innowacji technologicznych na zapotrzebowanie na badania nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi

Choroby mięśniowo-szkieletowe stanowią coraz większy problem zdrowotny w społeczeństwie. Z biegiem lat, wraz z postępem cywilizacyjnym, coraz więcej osób boryka się z dolegliwościami związanymi z układem mięśniowo-szkieletowym. Dlatego też badania nad tymi schorzeniami są niezwykle istotne dla poprawy jakości życia pacjentów. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania innowacjami technologicznymi w diagnostyce i leczeniu chorób mięśniowo-szkieletowych.

🔬 Nowoczesne technologie diagnostyczne
Dzięki postępowi technologicznemu, lekarze mają dostęp do coraz bardziej precyzyjnych narzędzi diagnostycznych. Obrazowanie medyczne, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, pozwala na dokładniejsze zobrazowanie struktur anatomicznych, co ułatwia diagnozę chorób mięśniowo-szkieletowych.

💻 Telemedycyna i e-zdrowie
Rozwój telemedycyny umożliwia pacjentom konsultację z lekarzem bez konieczności wizyty w gabinecie. Dzięki aplikacjom mobilnym i platformom internetowym, pacjenci mogą szybko skonsultować swoje dolegliwości z specjalistą, co przyspiesza proces diagnostyczny i leczniczy.

🤖 Robotyka w rehabilitacji
Robotyka znajduje coraz szersze zastosowanie w rehabilitacji pacjentów z chorobami mięśniowo-szkieletowymi. Roboty rehabilitacyjne pozwalają na precyzyjne i kontrolowane wykonywanie ćwiczeń, co przyspiesza proces rekonwalescencji i poprawia efektywność terapii.

🧬 Terapie genowe i komórkowe
Innowacyjne terapie genowe i komórkowe otwierają nowe możliwości leczenia chorób mięśniowo-szkieletowych. Dzięki manipulacji genetycznej i transplantacji komórek, naukowcy poszukują skuteczniejszych metod terapii, które mogą przynieść ulgę pacjentom cierpiącym na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Podsumowanie
Innowacje technologiczne mają ogromny wpływ na rozwój badań nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi. Dzięki nowoczesnym technologiom diagnostycznym, telemedycynie, robotyce rehabilitacyjnej oraz terapiom genowym i komórkowym, naukowcy i lekarze mają coraz większe możliwości w walce z tymi schorzeniami. Wprowadzenie innowacji technologicznych do praktyki medycznej może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów z chorobami mięśniowo-szkieletowymi.

#innowacje #technologie #choroby #mięśniowo-szkieletowe #badania #rehabilitacja #terapie #genowe #komórkowe

frazy kluczowe:
– wpływ innowacji technologicznych na badania nad chorobami mięśniowo-szkieletowymi
– rola technologii w diagnostyce chorób mięśniowo-szkieletowych
– nowoczesne metody leczenia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna